משלוחים | משלוחי אוכל | שליחויות אוכל
קוויקי - משלוחי אוכל, משלוחים, הזמנת אוכל
עמוד הבית | בחירת ארוחה | השלמת ההזמנה אתר משלוחי האוכל והפינוקים של בקעת אונו
 
עגלת הקניות ריקה | יעד: בקעת אונו
  מוקד שרות לקוחות 3255* מכל טלפון  

 תנאי שימוש באתר

כללי
1אתר האינטרנט קוויקי להלן: ("quiky.co.il"), הינו אתר אינטרנט, המנהל מרכז קניות וירטואלי המיועד למשתמשי רשת האינטרנט. האתר מרכז מידע על מסעדות, ובתי-קפה בישראל, (להלן: "בתי האוכל") אשר את מוצריהם ניתן לרכוש במסגרת האתר. קוויקי , ע"מ 032993321 , מרח' העצמאות 16 ביהוד, הפועלת בתחום שירותי המזון הנה הבעלים והמנהלת של האתר.
2האתר מהווה מקור בלתי נדלה למידע על בתי האוכל בישראל, ומאפשר לנוחיות החברים בו לרכוש ולהזמין באמצעותו את מוצריהם המגוונים של בתי האוכל השונים.
בתקנון זה תהא למונחים הבאים המשמעות כדלקמן:
3"פעולה באתר": הינה כל פעולה של השתתפות באתר או רכישת מוצרים/שירותים המוצעים למכירה.

"חבר באתר": כל משתמש, שעומד בתנאי ההצטרפות לחברות באתר ועבר את תהליך ההרשמה לאתר.

"תקנון האתר": תקנון האתר כפי שיפורסם מעת לעת באתר קוויקי.

"מבצע פעולה": כל חבר באתר המבצע פעולה באתר.

"מוצר": מאכל ומוצר מזון מכל סוג שהוא המוצע למכירה באתר.

"מפעילי האתר": קוויקי ו/או זכיין מטעמה.

"מחשב מרכזי" - מחשב או מספר מחשבים, המאחסן/ המאחסנים את אתר האינטרנט ו/ או את פרטי העסקאות הנערכות באמצעותו, ו/ או תיעוד של פעולות המתבצעות באתר.
המוצרים/שירותים המוצעים באתר
4האתר מספק מידע על מגוון בתי אוכל. מידע הכולל בין היתר את המאכלים המוצעים על ידי בתי האוכל למכירה ומחיריהם. האתר משמש כמרכז הזמנות ומשלוחים וניתן לרכוש דרכו את המאכלים המוצעים בו למכירה על ידי בתי האוכל השונים.
5לצד כל מוצר המוצע באתר, או בפרסומים אחרים או אצל שירות הלקוחות של האתר, יופיעו או יועמדו לעיון, פרטי בית האוכל המוכר את המוצר, תיאור המוצר כפי שנמסרו על ידי בית האוכל שמספק את המוצר, מחירו הנקוב של המוצר, אופן הרכישה ותשלומים נוספים הנדרשים לאספקתו דוגמת דמי משלוח.
6בצד מוצרים מסוימים ובצד תיאור בתי האוכל השונים יתכן ויופיעו תצלומים של המוצר ו/או בית האוכל. פרסומו של תצלום המוצר ו/או של בית האוכל , נעשה לצורכי המחשה בלבד ואין באי התאמת התצלום למראה המאכל בפועל כדי להוות עילה לתביעה מכל סוג שהוא ו/או לביטול הרכישה.
7מובהר בזאת כי אין הכרח, שהפרטים המפורטים לעיל יופיעו בכל מיקום באתר בו מוצע שירות/מוצר, ואף לא באתר כלל, וכי חלק מן הפרטים הללו יועמדו לידיעת הדורש אותם אצל שירות הלקוחות של האתר.
8קוויקי שומרת לעצמה את הזכות להוסיף או לגרוע מוצרים ושירותים ממספר המוצרים/השירותים המוצעים למכירה באתר, וכן לקבוע את כמות המוצרים, מחיר הרכישה, אופני הרכישה (דרך התשלום, מספר התשלומים וכו') ואת דמי ההשתתפות או התשלומים הנוספים, באם ישנם, ביחס לכל מוצר/שירות בכל עת כפי שתמצא לנכון.
חברות באתר ותהליך ההרשמה
9החברות באתר מותנת במעבר תהליך הרשמה קצר המתבצע באמצעות האתר. במהלך תהליך ההרשמה יתבקש המשתמש למסור מספר פרטים. מסירת פרטים אלו הכרחית להצטרפות לאתר. עם סיומו של תהליך ההרשמה יתבקש המשתמש לבחור לעצמו סיסמא אישית, סיסמא שתשמש את המשתמש לביצוע ואישור פעולות באתר.
10כל משתמש אשר הנו בעל כרטיס אשראי תקף, השייך לאחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל רשאי להירשם לאתר.
11מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר בזה כי אישור העסקה על-ידי חברת כרטיסי האשראי אשר דרכה התחייב המשתתף לבצע את הרכישה מהווה תנאי מוקדם והכרחי לקיום העסקה.
12קוויקי שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר את הצטרפותו של משתמש לאתר ולשלול את חברותו של כל חבר באתר לפי שיקול דעתה הבלעדי.
הצהרות מבצע פעולה באתר
13כל המבצע פעולה באתר מצהיר בעצם ביצוע הפעולה באתר, כי קרא את תקנון האתר וכללי ההשתתפות בו, כי הינו מודע לתקנון האתר ולתוכנו, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד בעלי האתר או מפעיליו, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפורשות של בעלי האתר או מפעיליו על-פי תקנון זה.
אופן רכישת המוצרים/שירותים באתר
14הזמנת מוצרים/שירותים באתר תעשה באמצעות האתר. בעת ביצוע ההזמנה יידרש מבצע הפעולה באתר להזין למערכת את כתובת הדואר האלקטרוני ואת הסיסמה אותם מסר כשנרשם לאתר.
15קוויקי שומרת לעצמה את הזכות לשנות את אופן רכישת המוצרים את מחירי המוצרים ואת סכומי המינימום והמקסימום, שנקבעו לרכישה ו/ או להזמנת למשלוחים וכן כל פרט אחר הקשור לתהליך הרכישה ולמתן שירותי האתר לפי שיקול דעתה הבלעדי.
16קוויקי שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר את ביצועה של רכישה לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלבד שכאשר החליטה שלא לאשר את ביצועה של רכישה תדאג ליידע את הלקוח על החלטתה תוך זמן סביר. הודעת קוויקי על החלטה כאמור תשלח לכתובת הדואר האלקטרונית, שנמסרה על ידי המשתמש למערכת בעת ביצוע ההזמנה ו/או תעשה באמצעות הודעה טלפונית למספר הטלפון שנמסר על ידו. משתמש שמסר כתובת דואר אלקטרונית שגויה ו/או מספר טלפון שגוי ישא באחריות לכך שנמנעה ממנו קבלת הודעות מאת קוויקי.
17היה ונעשה שימוש בקופון ו/או כל מבצע אחר שקוויקי תפרסם ו/או תשווק ו/או תפיץ מעת לעת בפרסומים שונים או בכל צורה אחרת, ונעשה שימוש שלא כדין ו/או שלא בתום לב ו/או בניגוד להנחיות בקופון ו/או במבצע, רשאית קוויקי לבטל את הרכישה או את הקופון או את המבצע, ולחייב את הלקוח בסכום העסקה המקורי, ובלבד שכאשר החליטה קוויקי לדחות שימוש בקופון ו/או במבצע, תדאג קוויקי ליידע את הלקוח על החלטתה תוך זמן סביר. הודעת קוויקי על החלטה כאמור תשלח לכתובת הדואר האלקטרונית, שנמסרה על ידי המשתמש למערכת בעת ביצוע ההזמנה ו/או תעשה באמצעות הודעה טלפונית למספר הטלפון שנמסר על ידו. משתמש שמסר כתובת דואר אלקטרונית שגויה ו/או מספר טלפון שגוי ישא באחריות לכך שנמנעה ממנו קבלת הודעות מאת קוויקי.
תשלום
18מבצע הפעולה יחויב בתשלום עבור המוצר/השירות שאותו רכש באמצעות כרטיס האשראי עם ביצוע ההזמנה.
19ברכישה במסלול תשלומים, בהתאם לתנאי התשלום המפורסמים באתר, יחויב חשבון הבנק של מבצע הפעולה באמצעות כרטיס אשראי, וזאת לפי תנאי הרכישה המפורסמים באתר לגבי כל מוצר/שירות.
20במקרה שמבצע הפעולה יפגר בתשלומיו תהא קוויקי רשאית להעמיד את יתרת התשלומים לפירעון מיידי.
אחריות למוצרים/שירותים הנמכרים באתר
21האחריות הבלעדית לאספקת המוצרים המוצעים באתר ולטיבם ואיכותם חלה לפי העניין על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים/השירותים ו/או בתי האוכל המציגים את מוצריהם באתר, ו/או הזכיינים המקומיים/אזורים על-פי החוקים והתקנות להגנת הצרכן.
22מבצעי הפעולות באתר מצהירים כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתם, וכי ידוע להם שקוויקי והאתר פטורים, ולא יישאו בכל אחריות לכל נזק שיגרם, במישרין או בעקיפין, למוצר/שירות ו/או בשל המוצר/השירות לרבות מחמת איכותו, טיבו, השימוש בו, איחורים באספקה וכיו"ב.
23במקרה של איחור באספקת ההזמנה, מעבר לזמן המוצהר באתר או במוקד ההזמנות הטלפוני בעקבות איחור בהכנת ההזמנה ע"י המסעדה ו/או בעיה אחרת הגורמת לאיחור באספקה נודיעך על האיחור הצפוי.
לפרטים נוספים ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות של קוויקי בטלפון 3255* שלוחה 2.
אבטחת האתר
24פרטי עסקה שנעשית באתר, לרבות שם מבצע הפעולה, מספר כרטיס האשראי, תוקפו, שם בעל הכרטיס ומספר תעודת הזהות שלו, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן למחשב המרכזי. התקשורת מוצפנת בתעודת SSL, אורך מפתח הצפנה - 1024 ביט, של חברת Comodo LTD.
הגנת הפרטיות
25בפרטי הפעולה שהתבצעה באתר, ובפרטי מבצע הפעולה, ייעשה שימוש פנימי על ידי קוויקי בלבד. פרטים אלו לא יועברו על ידי בעלי האתר ומפעיליו לגורמים שאינם קשורים לפעילות האתר.
שונות
26המחשב המרכזי של קוויקי מנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות המתבצעות באתר. רישום זה יהווה ראיה לכאורה לאמור בפעולות אלו.
27שעון השרת יהווה ראיה סופית ומכרעת בסוגיית השעה והתאריך בהם בוצעה פעולה באתר.
28האתר מבצע משלוחים ליעדים שנקבעו על ידי מפעילי האתר. קוויקי שומרת לעצמה את הזכות לשנות את היעדים אליהם מבוצעים משלוחים, את מחירי המשלוחים ליעדים השונים ואת זמני ההגעה לכל יעד ויעד כפי שתמצא לנכון מעת לעת.
29מחירי המוצרים המפורסמים באתר אינם כוללים את דמי המשלוח. דמי המשלוח נקבעים בהתאם ליעד ולמסעדה אליו וממנה מוזמנים המוצרים ומוצגים למזמין בעמוד הראשי של האתר ועם סיום תהליך ההזמנה.
30בכל מקרה אשר בו, מחמת כוח עליון, נבצר יהיה מבעלי האתר או מפעיליו לנהל את רכישת המוצרים והשירותים במסגרת האתר כתקנם, יהיו בעלי האתר ומפעיליו רשאים לבטל את ההתקשרות עם הרוכשים, כולם או חלקם. "כוח עליון" בסעיף זה משמעו גורמים או אירועים אשר אינם בשליטת קוויקי אשר ימנעו או יעכבו את קיום הפעולות באתר או את אספקת המוצרים/השירותים, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות הדברים, תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, מקרה של חבלה או של אירוע בטחוני חריג. במקרים אלו, ובהם בלבד, ועל אף האמור לעיל, תשיב קוויקי למבצע הפעולה שהתבטלה כל סכום ששולם על-ידו.
31במידה ותחול טעות, בתום לב, בתיאור מוצר מסוים (במחירו, בתנאי התשלום, או בכל נתון אחר), רשאית קוויקי או מי מטעמה לבטל את עסקת הרכישה המסוימת שלגביה חלה הטעות, קוויקי לא תחוב כלפי מבצעי הפעולות שהעסקות עימם בוטלו. ביטול העסקה יתבצע באמצעות משלוח הודעה לכתובת הדואר האלקטרונית שנמסרה על ידי המשתמש ו/או באמצעות הודעה טלפונית למספר הטלפון שנמסר על ידו. משתמש שמסר לקוויקי כתובת דואר אלקטרונית שגויה ו/או מספר טלפון שגוי ישא באחריות לכך שנמנעה ממנו קבלת הודעות מאת קוויקי.
32ללקוח אשר הזמין ארוחה למועד מאוחר (למשל: למחרת) יתאפשר לבטל את המשלוח עד שעתיים לפני שעת ההגעה הרצויה למעט במקרים שבהם הוכנו מנות מראש במיוחד עבור הזמנה זו.
ללקוח אשר הזמין ארוחה לאספקה באופן מיידי (עד כ-60-70 דקות) ניתן לבטל את ההזמנה עד 1 דקה מאישור ההזמנה על ידו כפי שנרשמה במערכת. לאחר מכן, ביטול יתבצע רק במידה והמסעדה טרם התחילה בהכנת המנות.
שירות לקוחות
33קוויקי מקצה תשומות רבות לנושא שירות הלקוחות מתוך ההנחה הבסיסית ששירות הוא חלק אינטגרלי מהמוצר אותו מייצרת. לבירורים שונים ואינפורמציה נוספת ניתן לפנות לנציגי מחלקת שירות הלקוחות של קוויקי באמצעות דף יצירת הקשר או בטלפון 3255* (כוכבית שלוש שתיים חמש חמש מכל טלפון) בימים א-ה בין השעות 11:45-22:45, וכשעה לאחר צאת השבת ועד 22:45. המשלוח יסופק בתוך 40 דקות מרגע ההזמנה אלא אם צוין אחרת. במקרה של עיכוב בביצוע המשלוח, נודיעך על כך.
בכל בעיה המתעוררת עם המשלוח, מוקד שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד לשרותך בטלפון 3255* שלוחה 2, או במייל .
מובהר בזאת כי על אף כל האמור בתקנון זה, קוויקי מתחייבת, כי במידה ולא קיבלתם את הארוחה תקבלו את מלוא כספכם חזרה.
מקום השיפוט
34סמכות השיפוט המקומית בכל עניין ומחלוקת תהיה נתונה אך ורק לבית המשפט המוסמך בתל אביב.
35בכוונת קוויקי להרחיב את מגוון המוצרים והשירותים הניתנים באתר (להלן: "פעילות האתר"). מטבע הדברים עם הרחבת פעילות האתר יתכן וידרשו שינויים בתקנון האתר. קוויקי שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תקנון האתר בהתאם לפעילות האתר. במידה ואכן ישונה תקנון האתר על פי החלטת קוויקי יתכן וידרשו החברים באתר לאשר כי הם מאמצים את התקנון החדש כתנאי להמשך חברותם.

חזרה לעמוד הראשי של קוויקי שליחויות


אודות אתר משלוחים  |   נציגי חברות  |   הצטרפות מסעדות  |   תנאי שימוש  |  צור קשר  |  שאלות ותשובות  |   קוויקי ב-facebook
© 2005-2019 כל הזכויות באתר שמורות ל- קוויקי משלוחים / קוויקי – בשליחות הטעם
אין להעתיק כל תוכן באתר קוויקי משלוחים לא אישור מראש
פיתוח: PixieSoft